Փուլեր

Ստորին պալեոլիթյան փուլ

Ք.ա. 1,8 - 1,5 մլն. թթ.

Նեոլիթյան փուլ

Ք.ա. 6400 - 6300 թթ.

Վաղ էնեոլիթյան փուլ

Ք.ա. 5200 - 5000 թթ.

Միջին էնեոլիթյան փուլ

Ք.ա. 4400 - 4300 թթ.

Ուշ էնեոլիթյան փուլ

Ք.ա. 4300 – 3400 թթ.

Միջին բրոզեդարյան փուլ

Ք.ա. 2200 - 2000 թթ.

Ոշ բրոզեդարյան փուլ

Ք.ա. 1600 - 1500 թթ.

Երկաթիդարյան փուլ

Ք.ա. IX – VIII/VI դդ.

Հելլենիստական փուլ

Ք.ա. II – Ք.հ. II դդ.

Վաղ միջնադարյան փուլ

Ք.հ. IV – XI դդ.

Զարգացած միջնադարյան փուլ

Ք.հ. XII – XIV դդ.

Ուշ միջնադարյան փուլ

Ք.հ. XV – XVIII դդ.